Kortlivade Klimatpåverkande Luftföroreningar och Vedeldning

Röken från vedeldning innehåller Black Carbon (BC)- svart sot. Svart sot är en så kallad kortlivad klimatpåverkande luftförorening därför att det både påverkar luftkvaliteten, hälsan och klimatet. På engelska säger man Short-Lived Climate Pollutants (SLCP). Sot har en stark klimatpåverkan genom att det svarta sotet i luften absorberar solstrålning och värmer luften men också genom att falla ner på snö och is och påskynda avsmältning genom att snön blir mörkare. Det senare är en bidragande orsak till den allt snabbare uppvärmning av Arktis. Om man upphör med utsläppen av sot så tar det bara ett par veckor innan allt sot försvunnit ur luften. Det betyder att man snabbt minskar eller tar bort klimatuppvärmningen från sot om man minskar utsläppen. Till skillnad från koldioxid så kan man alltså minska uppvärmningen på kort sikt, ett till två decennier.

Vad är Kort-livade Klimatpåverkande Luftföroreningar?

SLCP omfattar också två andra ämnen, marknära ozon och metan, förutom sot (BC). Dessa tre tillsammans utgör några av de största bidragen till den globala uppvärmningen. De finns i atmosfären från ett par veckor för sot till ca. 12 år för metan. Koldioxid däremot stannar i atmosfären flera hundra år och påverkar klimatet under många århundraden till ett halvt årtusende.

Under den korta tid som de kortlivade klimatpåverkande luftföroreningarna  finns i luften så är det mycket kraftfullt klimatpåverkande, mellan 30 och 1500 gånger starkare än koldioxid.

SLCP är också skadliga för hälsan. Många miljoner människor dör för tidigt av av att andas in sot och andra små partiklar (PM2.5) världen över. Men de påverkar också jordbruket och dess avkastning liksom ekosystemen negativt.

Vad är Black Carbon- Svart Sot?

Sot är en viktig bestånds av de partiklar som släpps ut vid ofullständig förbränning av fossila bränslen (olja, kol, gas)  och biobränslen (ved, flis, bioetanol). Det kommer från många olika källor som dieselbilar och arbetsmaskiner, spisar för matlagning i u-länderna och för uppvärmning i i-länderna, från jordbruket, skogsbränder och industrin. De mycket små sotpartiklarna ( 0,5-1 mikrometer) håller sig svävande i luften mellan några dagar till ett par veckor men under den tiden kan de transporteras långa sträckor, ex från Mellaneuropa till Arktis eller från Nordamerika till norra Kanada och Grönland.

Under sin korta tid i luften har sot – Black carbon-BC – en uppvärmande effekt som varierar mellan 450 – 1500 gånger koldioxidens påverkan. BC kan också påverka molnbildningen, regionala luftströmmar och nederbördsmönster. BC är särskilt potent över snö och is som i Arktis och andra snötäckta områden. BC kan falla ner på snö- och istäcken, göra ytan mörkare och väsentligt påskynda smältningen.

BC är också en luftförorening som tillsammans med andra partiklar som samtidigt släpps ut vid ofullständig förbränning har allvarliga hälsoeffekter. De små partiklarna, varav de minsta utgörs av sotpartiklar, tränger ner i lungorna. PM2.5 anses ge upphov till ca. 4 miljoner för tidiga dödsfall världen över varje år. I de Nordiska länderna är utsläppen från vedeldning en stor källa till skadliga utsläpp av PM 2.5. I Sverige är vedeldning den nästa största källan till sotutsläpp efter utsläpp från dieselfordon.

Under 5 Goda Råd Hur Du Eldar Rätt beskrivs också hur sot bildas vid förbränning och vad man ska tänka på när det gäller vedeldning.

Vad händer med BC efter det har lämnat skorstenen?

En del av det sot som bildas fastnar på spisens eller pannans väggar eller i skorstenen. Vid kraftig sotbildning kan tjocka lager av sot bildas som ökar risken för skorstensbränder om man inte regelbundet sotar systemet. Om man eldar rätt  kan man avsevärt minska sotutsläppen liksom att sot fastnar i kaminen eller i pannan och skorstenen. Risken för sotbränder minskar och man behöver inte sota så ofta.

Det sot som inte fastnar släpps ut till den omgivande luften. Om spisen dessutom är otät kan sot komma ut inomhus. Väl ute i den omgivande luften kan sotet och de övriga delarna av  röken spridas. I vissa situationer under vintern vid vindstilla väder kan sot och andra partiklar stanna kvar bland husen och skapa en hälsofarlig situation. I vissa fall blir kommunerna tvungna att förbjuda vedeldning under perioder. I andra fall kan sotet sprida långt bort, ända upp till Arktis.

För att minska påverkan på klimatet måste alla vidta åtgärder mot att sotbildning, inte bara de som bor nära eller i tätorter.

Vad händer med andra klimatpåverkande luftföroreningar?

Även om sot är den viktigaste kortlivade luftföroreningen från vedeldning så bildas också metan, som också kan ge upphov till marknära ozon. Som vid all förbränning bildas naturligtvis också koldioxid. Genom att elda rätt så minskar utsläppen av alla dessa ämnen. Koldioxidutsläppen minskar genom att förbränningen blir effektivare och mindre mängs ved går åt för samma värmemängd.

Vedeldning innebär att man eldar ett förnybart bränsle. Om man låter samma mängd biobränsle återväxa som man tar ut så blir vedeldningen koldioxidneutral. Den växande skogen tar upp motsvarande mängd koldioxid som frigjordes vid förbränningen. Det är grunden för den svenska energipolitiken vad gäller förnyabara biobränslen.

Mer information om Kortlivade Klimatpåverkande Luftföroreningar finns att finna på hemsidan www.ccaccoalition.org som drivs av the Climate and Clean Air Coalition to reduce SLCP (CCAC).

Vad kan jag göra för att minska utsläpp av sot från vedeldning?

Det första steget är att följa 5 Goda Råd Hur Du Eldar Rätt. Berätta sedan för familjen, vänner och grannar om varför och hur man gör för att minska utsläpp av skadliga ämnen och sot från vedeldning