Hälsoeffekter

Ineffektiva spisar, kaminer och pannor släpper ut sot (Black Carbon,BC)men också andra skadliga ämnen som tjära, kolmonoxid, bensen, formaldehyd, PAHs och liksom andra partiklar. BC utgör de minsta partiklarna av den mängd som är mindre än 2,5 mikrometer, ofta kring 700-900 nanometer. Dessa små artiklar tränger lätt ned i lungorna. Små partiklar, s.k. PM2.5 ( partiklar mindre än 2,5 mikrometer) är en av de största miljö- och hälsoproblemen världen över. WHO har nyligen fastslagit att utsläpp från spisar avsedda för matlagning och för uppvärmning tillsammans är ett av de fyra farligaste hoten mot mänsklig hälsa.

I vissa områden kan vedeldning bidra med upp till 90% av de luftburna partiklarna under den kalla årstiden. (se ref. 1).

De små partiklarna ger upphov till flera olika hälsoproblem (ref.2) som

  • Irritation av näsa, ögon och svalg
  • Hosta, tryck i bröstet och andningssvårigheter
  • Försämrad lungfunktion
  • Oregelbunden hjärtverksamhet
  • Astmaattacker
  • Hjärtattacker
  • För tidig död för människor med hjärt- och lungsjukdomar

Ingen går säker för utsläpp från vedeldning. Forskningen visar att de mest sårbara är barn, tonåringar, gamla, och folk med lung- eller hjärtsjukdomar. Spädbarn kan också vara mer sårbara. Annas forskning visar att övervikt och diabetes och kan förvärras av utsläppen från vedeldning.

Rapporter från FN:s Miljöprogram (UNEP) och Världsmeteorologiska Organisationen (WMO) liksom från Världsbanken och International Cryosphere Climate Initiative uppskattar att ca. 230 000 för tidiga dödsfall världen över skulle kunna undvikas genom införande av effektiva och moderna spisar, kaminer och pannor för vedeldning med den största vinsten i OECD-länderna.

Det bästa för alla är att minska exponeringen för luftföroreningar från vedeldning genom att gå över till teknik som är effektiv och som har låga utsläpp. Följ helt enkelt 5 Goda Råd Hur Du Eldar Rätt.

Referenser

(1) Residential Heating with wood and Coal: Health Impacts and Policy Options for Europé and North America, 2014, Report by Joint Task Force on Health Aspects of Air Pollution, UNECE-LRTAP Convention, Geneva.

(2) Particle Pollution (PM), U.S.A., Environmental Protection Agency,

(3) On Thin Ice: How Cutting Pollution Can Slow Warming and Save Lives, 2013, The World Bank and International Cryosphere Climate Intitiative, Washington D.C.